İstinaf’dan Elektrik Aboneleri Lehine Karar; Değişen Kanun Nedeniyle Davaları Konusuz Kalan Aboneler Yargılama Gideri Ödemek Zorunda Bırakılamaz!

İstinaf’dan Elektrik Aboneleri Lehine Karar; Değişen Kanun Nedeniyle Davaları Konusuz Kalan Aboneler Yargılama Gideri Ödemek Zorunda Bırakılamaz!


Elektrik kayıp kaçak bedellerine yönelik aboneler tarafından açılan davalar uzunca bir süre beri kamuoyunu meşgul ediyor. Aboneler lehine çıkan yargı kararlarının ardından, haklı olarak pek çok abone dava açmış, davaların sonuçlanmasına yakın TBMM’de kabul edilen 17.06.2016 tarihli 6719 sayılı Kanun ise  yeni davaların önünü kestiği gibi hukuk devleti temel kurallarını ihlal eden bir düzenleme ile, yapılan Kanun değişikliğinin devam eden davalara da uygulanacağı hükmünü getirmişti.

Bu düzenleme ve uygulamanın hukuki değerlendirmelerini içeren yazılarımızda; bu içerikteki bir düzenlemenin adil yargılanma hakkını ihlal ettiği, benzer konularda verilmiş AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ile ortaya konulmuş, mahkemelerin en azından davacı aboneleri yargılama gideri ödemek yükü ile karşı karşıya bırakmaması istenilmiştir.

Buna karşın, pek çok Mahkeme, kanun değişikliğini gerekçe göstererek davaları reddederken, haklı başladıkları dava yolunda, bir Kanun değişikliği ile bir anda haksız duruma düşürülen aboneler, bir de davalı elektrik dağıtım şirketlerine yargılama gideri ödemek zorunda bırakılmışlardır.

Hukuk devleti adına kabul edilemez bu durumu düzeltme yine yargıya düştü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 24.Hukuk Dairesi, bu şekilde elektrik abonesi aleyhine sonuçlanan birdosyanın istinaf incelemesi üzerine verdiği 25.04.2017 tarihli karar ile; davanın reddine dair ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak, davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına  ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı elektrik dağıtım şirketi tarafından davacı aboneye ödenmesi gerektiğine, kesin olarak karar verdi. Ankara BAM karar gerekçesi ise son derece isabetli ve hakkaniyet temelli;

.. dava tarihi itibariyle HGK kararı uyarınca davacının dava açmakta haklı olduğu anlaşılmaktadır. Yargılama harç ve giderleri, kural olarak davada haksız çıkan aleyhine hüküm verilen tarafa yükletilir. (HMK md.326/1) Aynı şekilde, vekalet ücreti yönünden de haksız çıkan taraf aleyhine hüküm kurulur. (HMK.md 330/1) Dava açıldığı anda haklı durumda bulunan tarafın, yargılama sırasında oluşan yasa değişikliği sonucu haksız duruma düşmesi halinde yargılama giderlerinden, dolayısıyla karşı tarafın vekalet ücretinden sorumlu tutulması olanaklı değildir. ..

Binlerce elektrik abonesinin haklı iken haksız konuma düşürülmesine ve elektrik dağıtım şirketlerine yargılama gideri ve vekalet ücreti ödemesine sebep olan bir yaklaşımının etkisiz bırakılması son derece anlamlıdır.

Hukuk devleti ilkesini gözardı eden bir yasa değişikliğinin olumsuz etkilerini en azından kısmen gidermeye yönelik bu karar sonrasında, ilk derece mahkemesi kararları nedeniyle dağıtım şirketlerine icra yoluyla yargılama gideri ile vekalet ücreti ödemek zorunda kalan abonelerin ödedikleri tutarları, yasal faiziyle birlikte geri alma hakkı doğmuştur.

Hukuka duyulan güven, adalet duygusunu zedeleyen bu tür süreçlere dair yargı kararlarıyla artacaktır. Gönül isterdi ki, özelleştirmenin de bir nevi bilançosunu çıkaracak şekilde, yasal düzenleme de Anayasa Mahkemesi tarafından ele alınsın ve incelensin. O da bir başka bahara artık..