Vergi, Bilişim, Sendikalar, Finans ve Kamulaştırma İhtisas Mahkemeleri 15 Aralık 2021 İtibariyle Çalışmaya Başlıyor

Vergi, Bilişim, Sendikalar, Finans ve Kamulaştırma İhtisas Mahkemeleri 15 Aralık 2021 İtibariyle Çalışmaya Başlıyor


Nisan 2021’de yayımlanan 146 sayfalık “İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimi“nin “Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflık” bölümünde yer alan, “Yargının etkinliğinin ve adalet hizmetlerinde kalitenin artırılması da öngörülebilirlik ve saydamlık amacına yönelik bir başka faaliyet alanı olarak belirlenmiştir. Özellikle ihtisas mahkemelerinin sayı ve çeşidinin artırılması, yargı kararlarına karşı kanun yolu süreçlerinin hızlandırılması, hukuki çare yollarının çeşitlendirilmesi ve alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi bu amaca hizmet edecek önemli araçlar olacaktır.” amacına yönelik olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 6 aylık sürede “Finans, sendika, imar ve kamulaştırma gibi alanlar ile vergi ve bilişim suçları bakımından ihtisas mahkemeleri belirlenecektir.” hedefi ortaya konulmuştur.

İhtisas mahkemeleri mevcut uygulamalarının yarar/zararları ile ilgili değerlendirme hakkı saklı olmak üzere, belirtilen alanlarda çalışan pek çok avukat açısından istenen, beklenen bir durum olan ihtisas mahkemeleri kuruluşuna dair çalışmalar, görevlendirilen HSK tarafından 25.11.2021 tarihi itibariyle sonuçlandırılarak, alınan “ihtisas kararları” ile yeni ihtisas mahkemeleri oluşturulmuştur.

30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 15 Aralık 2021 tarihi itibariyle uygulamaya geçecek bu ihtisas kararları ile genel anlamda; mahkemeler arasında uygulama birliğinin sağlanması, etkinlik ve verimliliğin artırılması hedeflenmiş olup, görülmekte olan mevcut davaların mahkemelerinde görülmeye devam etmesi, 15.12.2021 tarihinden itibaren gelecek yeni dava ve işlerin belirlenen ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesi koşuluyla;

  1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘ndan kaynaklanan ve asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren dava ve işler için,
  2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık (madde 142/2-e); bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık (madde 158/1-f); kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık (madde 158/1-1); bilişim sistemine girme (madde 243); sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (madde 244); banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (madde 245); yasak cihaz veya programlar (madde 245/A); bilişim alanında yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbiri uygulanması (madde 246) ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun‘da düzenlenen suçlardan kaynaklanan, Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemesi görevine giren işler için,
  3. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik para Kuruluşları Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlardan kaynaklanan, Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemesi görevine giren işler için,
  4. Sulh ceza hakimliklerine gelecek idari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin,
  5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun 4.maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden (Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemeler); 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ile 969.maddelerinden; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu‘ndan (142.maddede düzenlenenler hariç); 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu‘ndan; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu‘ndan; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‘ndan ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun‘dan kaynaklanan ve asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren ticari davalara ve ticari nitelikteki çekişmesiz yargı kapsamında işler için,
  6. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan kaynaklanan dava işler için,
  7. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu‘ndan; kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsilinden; imar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebiyle oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesinden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında açılacak tazminatlardan kaynaklanan ve asliye hukuk mahkemesinin görev alanına giren dava ve işler için,
  8. Asliye ticaret mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren dava ve işler için,
  9. Tüketici mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, tüketici mahkemesinin görev alanına giren dava ve işler için,

ihtisas mahkemeleri belirlenmiştir.

Düzenlemenin 15 Aralık 2021 tarihinden sonra açılacak dava ve işler için geçerli olduğunu, halen görülmekte olan davalar açısından mevcut mahkemelerde davaların devam ettirileceği ve iş bölümü kapsamında belirlenen mahkemeler dosya gönderilmesinin söz konusu olmayacağını vurgulamak gerekmektedir.

Belirlenen takvimde gerçekleştirilen bu uygulamanın yargıya güven duyulmasını sağlayacak bir etkinliğe sahip olmasını umuyoruz. Alanında deneyimi olan hakim ve mahkemelerin yargılama sürelerini kısaltması da bir diğer beklenti olacaktır. Öte yandan, “uygulama birliği” kapsamında yeni yaklaşımları kabulünü engelleyecek bir gelenek duvarının oluşturulmaması da önemlidir.

 

Kapak görseli;

Specialization: Definition, Importance, How it Works, Pros, Cons; https://penpoin.com/