Anayasa Mahkemesi Olağanüstü Hal İlanı Sonrası KHK’lerinin Anayasaya Uygunluğunu Denetlemeyecek..

Anayasa Mahkemesi Olağanüstü Hal İlanı Sonrası KHK’lerinin Anayasaya Uygunluğunu Denetlemeyecek..


Anayasa Mahkemesi, 04.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan iki ayrı kararı ile, Olağanüstü Hal ilanı sonrasında çıkarılan 668 ve 669 sayılı KHK’lerle ilgili “anayasaya uygunluk denetimi yap(a)mayacağını açıkladı. (668 sayılı KHK ile ilgili karar, 669 sayılı KHK ile ilgili karar)

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından oybirliğiyle verilen 12.10.2016 tarihli kararlarda;

Anayasa Mahkemesinin, olağanüstü hâl KHK’sı şeklinde yapılan düzenlemelerin gerçekten olağanüstü hâl KHK’sı niteliğinde olup olmadığını belirlemek için yer, zaman ve konu ölçütlerini esas alarak yaptığı incelemenin KHK kurallarının içeriğinin değerlendirilmesi, yani esas bakımından Anayasa’ya uygunluk denetiminin yapılması anlamına geleceği, nitekim Anayasa Mahkemesi tarafından 2003 yılında 2003/42 K. sayılı dosyada verilen kararda, dava konusu hükmün Anayasa’nın 125. maddesine aykırı olması nedeniyle olağanüstü hâl KHK’sı değil olağan KHK olduğu ifade edilerek yargısal denetime tabi tutulduğu ve iptal edildiği, bu yaklaşımın Anayasa’nın 148. maddesindeki şekil ve esas bakımından denetim yasağını tamamen anlamsız ve işlevsiz hâle getirdiği, bu nedenle, Anayasa’nın 121. maddesi uyarınca çıkarılan dava konusu KHK hükümlerinin, Anayasa’nın 148. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “… olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.” hükmü karşısında, esasa geçilerek yargısal denetiminin yapılması mümkün olmadığından iptal isteminin YETKİSİZLİK nedeniyle reddi gerektiği,

ifade edilmiştir. Oybirliğiyle ve yetkisizlik temelinde verilen bu kararlar sonrası KHK düzenlemelerinin artıp artmayacağı zamanla belli olacaktır.