Beklenen Karar; Danıştay’dan 30 Yılı Aşan Süreler İçin Emekli İkramiyesi Ödenmesine Dair İdare Mahkemesi Kararına Onama

Beklenen Karar; Danıştay’dan 30 Yılı Aşan Süreler İçin Emekli İkramiyesi Ödenmesine Dair İdare Mahkemesi Kararına Onama


Beklenen Karar; Danıştay’dan 30 Yılı Aşan Süreler İçin Emekli İkramiyesi Ödenmesine Dair İdare Mahkemesi Kararına Onama

  1. Emekliler tarafından uzun bir süreden bu yana beklenen karar Danıştay’dan geldi. Danıştay 11.Dairesi 17.02.2016 tarihli kararı ile; 30 yılı aşan çalışması için emekli ikramiyesi alabilmek amacıyla SGK’ya başvuru yapan emeklinin başvurusunun reddi istemiyle açtığı davada verilen İPTAL kararını ONAYARAK süreci kesinleştirmiş oldu. Yani, 30 yılı aşan çalışma süreleri için Anayasa Mahkemesi kararından sonra SGK’ya başvurup dava açanlar haklarını alabilecekler. Süreci kısaca özetlemek gerekirse;
  2. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 89.maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “..verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile..” ibaresi 2016 yılı başına kadar toplam hizmet süresi 30 yılı aşan çalışanlar, hak kaybına uğrayacak şekilde, sadece 30 yıl için emekli ikramiyesi alabiliyorlardı.
  3. Bir kamu şirketinde 36 yıl çalışan bir personelin emekli olduktan sonra, sadece 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi işlemine karşı açtığı dava üzerine, Ankara 10. İdare Mahkemesi 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 89.maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “.verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile..” hükmünün Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.
  4. Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 25.12.2014 tarih ve 2013/111 E. 2014/195 K. sayılı kararıyla, başvuru konusu hükmü Anayasa’nın 2, 10 ve 60 ıncı maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir.
  5. Bu karar aynı durumda olan emeklilerin başvuru hakkı doğduğundan, çoğu emekli SGK’ya başvurarak hak talebinde bulunmuştur. Ancak, SGK, yapılan başvurulara
  • Anayasa Mahkemesinin bahsedilen kararının 07.01.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, bu nedenle, iptal kararı geriye yürümeyeceğinden, mevcut düzenleme kapsamında kişinin hakkı doğmadığından, 30 yıldan fazla sürelere ilişkin emeklilik ikramiyesi ödenmesine imkan bulunmadığı

cevabını vererek, başvuruları reddetmiştir.

  1. Sonrasında Şubat 2015’den itibaren açılmaya başlanan davalar İdare Mahkemeleri tarafından karara bağlanmaya başlanmış ve SGK ret işlemleri iptal edilmiştir. İdare Mahkemeleri tarafından verilen iptal kararları üzerine, SGK bir yandan itiraz/temyiz yoluna başvururken diğer yandan da ödemeleri süresi içinde emeklililerin hesaplarına yapmıştır.
  2. Danıştay’ın onama kararı ile süreç kesinleşmiştir. Bundan sonraki süreçte, SGK tarafından bu durumda olan hak sahiplerinin tespiti ile doğrudan ödeme yapılması, gereksiz bir yargılama süreci ile masraf yükünün doğmasına engel olacak ve hukuk devleti esaslarına uygun bir çözüm ile sürecin sonlanmasını sağlayacaktır.

Avukat Gökhan Candoğan

Karar için linki tıklayınız