Danıştay 1 Temmuz 2014 Tarihinden Önce Özelleştirilen Kurululuşlarda 6 Ay Çalıştıktan Sonra İş Akdi Feshedilen İşçilerin Kamuda İstihdamını Engelleyen Bakanlar Kurulu Kararının Yürütmesini Durdurdu!

Danıştay 1 Temmuz 2014 Tarihinden Önce Özelleştirilen Kurululuşlarda 6 Ay Çalıştıktan Sonra İş Akdi Feshedilen İşçilerin Kamuda İstihdamını Engelleyen Bakanlar Kurulu Kararının Yürütmesini Durdurdu!


Özelleştirme süreçlerinin doğrudan mağduru genellikle işçiler olur. Son olarak Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ.ye (TÜRKŞEKER) ait bazı fabrikaların özelleştirilmesi sonrasında binin üzerinde sendikalı işçinin iş akdi, emekliliği hak ettikleri için feshedilirken, alıcı şirketlerde işe başlayan işçilerin de ilk kaybettikleri sendikal örgütlülükleri olmuş, alıcı işverenlerin baskısıyla işçiler sendikalarından istifa ederek toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz hale gelmişlerdir.

Toplumun önündeki en büyük sorunlardan birisi işsizlik ve özelleştirme de bu sorunu büyütüyor. Devlet, bu durumu kısmen hafifletmek için, özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilen işçilerin kamuda geçici personel olarak istihdamına imkan sağlayan bir düzenleme yaptı. Çok olumsuz ve kötü koşullarla da olsa çalışanlar, en azından emeklilik hakkı elde edene kadar istihdam imkanı elde etmiş oldular.

Sonrasında, geçici personel düzenlemesinin kaldırılmasıyla bu statüde çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B statüsünde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeye başlandılar. Ancak, geçiş sürecinde, çıkarılan Bakanlar Kurulu kararında 01.07.2014 tarihinden önce özelleştirilen kuruluşlarda, özelleştirme işlemini takip eden altı aylık süre geçtikten sonra iş sözleşmesi sona erenler”in kamuda istihdam için başvuru yapamayacakları şeklinde kısıtlayıcı bir düzenleme getirildi.

Sebep ve dayanağı anlaşılmayan bu düzenleme ile örneğin 01.07.2014 tarihinden önce özelleştirilen bir kuruluşta çalışmaya devam eden, iki yıl sonra da iş akdi feshedilen bir çalışan kamuda istihdam hakkından yoksun kalıyordu. Kanun’da süre ile ilgili hiçbir kısıtlayıcı hüküm yokken Bakanlar Kurulu kararıyla getirilen bu hüküm nedeniyle kamuda istihdam edilme hakkından yoksun kalınan bir eski elektrik dağıtım şirketi  çalışanı adına Danıştay 12.Dairesi’nde açılan davada, düzenleme hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durduruldu.

Danıştay 12.Dairesi’nin 19.02.2019 tarihli kararında

“.. özelleştirme uygulamaları sonucunda iş sözleşmeleri feshedilen işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdamına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ile söz konusu kişilerin bu konuda oluşan mağduriyetleri giderilerek en azından kendilerine sosyal güvenlik hakkı tanınarak kamuda istihdam edilmeleri amaçlanmıştır. Ancak söz konusu düzenleme ile 01.07.2014 tarihinden önce özelleştirilen kuruluşlarda ibaresiyle geçmişe yönelik olarak var olan hakkı ortadan kaldırıcı, daraltıcı dolayısıyla istihdamı engelleyen düzenleme yapılmıştır. …”

denilerek, bu durumdaki kişilerin başvuru yapamayacaklarına dair düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur.

Bu karar ile 2018 yılında kamuda istihdam için başvuru yapıp bu gerekçeyle başvurusu reddedilenlerin kamuda istihdamının önündeki engel kaldırılmış olmaktadır. Bu durumda bulunan kişiler, yargı kararını gerekçe göstererek başvuru yaparak 4/B statüsünde istihdam edilmeyi talep edebileceklerdir.